Quran - Azerbaijani
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Koran - Deutsch, Budenheim - Elyas

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O rahmândır, rahîmdir.
4dem Herrscher am Tag des Gerichts.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Leite uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top