Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Ceza gününün mâlikidir.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bize doğru yolu göster.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top