Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Quran - Azerbaijani
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
3O rahmândır, rahîmdir.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Ceza gününün mâlikidir.
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bize doğru yolu göster.
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top