Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Quran - Azerbaijani
Koran - Deutsch, Budenheim - Elyas

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4dem Herrscher am Tag des Gerichts.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Ceza gününün mâlikidir.
5Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Leite uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bize doğru yolu göster.
7den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top