Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Quran - Azerbaijani
Koran - English, Pickthall

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3The Beneficent, the Merciful.
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O rahmândır, rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment,
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Show us the straight path,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7The path of those whom Thou hast favoured; Not the (path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top