Koran - English, Shakir
Koran - Deutsch, Budenheim - Elyas
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
1In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.
2(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3The Beneficent, the Merciful.
3dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Master of the Day of Judgment.
4dem Herrscher am Tag des Gerichts.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Thee do we serve and Thee do we beseech for help.
5Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Keep us on the right path.
6Leite uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7The path of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not (the path) of those upon whom Thy wrath is brought down, nor of those who go astray.
7den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden!
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top