Koran - English, Yusuf Ali
Koran - Deutsch, Khoury
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
1In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3Most Gracious, Most Merciful;
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Master of the Day of Judgment.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Thee do we worship, and Thine aid we seek.
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Show us the straight way,
6Führe uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top