Koran - English, Yusuf Ali
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
1In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3Most Gracious, Most Merciful;
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Master of the Day of Judgment.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Ceza gününün mâlikidir.
5Thee do we worship, and Thine aid we seek.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Show us the straight way,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bize doğru yolu göster.
7The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top