Corán - Español, Cortes
Quran - Azerbaijani
Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3el Compasivo, el Misericordioso,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Dueño del día del Juicio,
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Ceza gününün mâlikidir.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Dirígenos por la vía recta,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bize doğru yolu göster.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top